(Chinhphu.vn) - Bộ thông tin và truyền thông media đã phê chu đáo Đề án xác định Chỉ số review mức độ thay đổi số công ty lớn và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi số. Theo đó, cường độ chuyển đổi số của chúng ta được phân thành 6 cung cấp độ.


*
Doanh nghiệp được Bộ TT&TT cấpChứngnhận mức độ chuyển đổi số sẽ được sử dụng Chứng nhận nàyđểquảng cáo thương hiệu với đăng cam kết tham giacácchươngtrình chuyển đổi số doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm những doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần khiếp tế,trongtất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn bên trên cả nước, với những quymôkhác nhau (siêu nhỏ,nhỏ, vừa, lớn).

Việc ban hành và triển khai áp dụng Bộ Chỉsố chuyểnđổisố doanh nghiệp gồm 3 Chỉ số áp dụngcho3 loại doanh nghiệp phân theoquymô như sau:

1. Chỉ số đánh giá bán mức độchuyểnđổi số doanh nghiệpnhỏvà vừa, áp dụngchocác doanh nghiệpvừa, nhỏ,siêunhỏ, hợp tácxã, cơ sở sản xuất kinh doanh;

2. Chỉ số đánh giá bán mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn, áp dụngchocác doanh nghiệp lớn độc lập, khôngtổchức theomôhìnhcôngty mẹ - doanh nghiệp con;

3. Chỉsố đánh giá mức độ chuyển đổisốtậpđoàn, tổng công ty, áp dụngchocác tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theomôhình công ty mẹ - côngtycon.

Bạn đang xem: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Về cấu trúcBộ chỉsố đánh giá mức độ chuyểnđổisố doanh nghiệp, Quyết định quy định, cả 3Chỉsố đánhgiámức độ chuyển đổi số đến doanh nghiệp nhỏ với vừa, doanh nghiệp lớn với tập đoàn, tổng công ty đều đượccấutrúc theo 6 trụ cột (pillar) gồm: Trải nghiệm số mang đến khách hàng; chiến lược; hạ tầng và công nghệ số; vận hành; chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu vàtàisản thông tin.

Xem thêm:

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Mức độ chuyểnđổisố của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể như sau:

a)Mức 0-Chưa chuyển đổi số:Doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động như thế nào hoặc có nhưng ko đáng kể những hoạt động chuyển đổi số;

b) Mức1- Khởi động:Doanh nghiệp đã bao gồm một số hoạt độngởmức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp;

c) Mức 2-Bắt đầu:Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan liêu trọng của chuyển đổi sốtheocác trụ cột cùng bắt đầu có những hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích vào hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của kháchhàng;

d) Mức 3 - Hình thành:Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơbảnđược xuất hiện theo các trụ cột ở những bộ phận, đem lại lợi ích với hiệu quả thiết thực cho những hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu ra đời doanh nghiệp số;

đ) Mức 4 - Nâng cao:Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cấp một bước. Nềntảngsố, công nghệ số, dữ liệu số góp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng trải nghiệm khách hàng hàng. Doanhnghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số tế bào thức kinhdoanh chính dựa trên nền tảng số cùng dữ liệu số;

e) Mức 5-Dẫndắt:Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận trả thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức khiếp doanh, tế bào hình kinh doanh chủ yếu dựa trên với được dẫn dắt bởi nền tảng số với dữ liệu số. Doanh nghiệp tất cả khảnăngdẫn dắt chuyểnđổisố, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá chỉ mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa bên trên kết quả tự đánh giá chỉ của doanh nghiệp cùng đánhgiácủa tư vấn độc lập hoặc đánh giá bán của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT có thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệpđãđược Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá chỉ sẽ đượccấpChứngnhận mức độ chuyển đổi số với được sử dụng Chứng nhận nàyđểquảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký kết tham giacácchươngtrình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quannhànước.