*

Trong tư liệu này tôi đang hướng dẫn bạn lập trình C (C++ sẽ gợi ý trong tư liệu khác). Tuy nhiên project mà chúng ta tạo ra tại đấy là C++, nhưng chúng ta chỉ sử dụng những thư viện của C.

Bạn đang xem: Lập trình c cho người mới bắt đầu


*

*

*

Project vẫn được chế tác ra, thực tế mã (code) của ví dụ như HelloWorld này có mã C++. Tuy vậy chưa cần được quan chổ chính giữa tới nó.
Tiếp theo bạn cần phải cấu hình để rất có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, vấn đề này rất quan trọng.
Khi một công tác C được chạy nó sẽ tìm hàm main() để thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của ví dụ như HelloWorld nói trên.Một công tác C gồm thể có khá nhiều file nguồn, mỗi tệp tin nguồn hoàn toàn có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ có thể chấp nhận được duy độc nhất một hàm main() trên toàn bộ Project của bạn.
Trên kia chúng ta vừa tạo nên một file CBasicTutorial.cpp nó bao gồm một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo nên một file khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và tất cả hàm main() bạn cần đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một thương hiệu khác để nó ko xung đột và các bạn có project thể biên dịch được, sau đó hoàn toàn có thể thực hành số đông gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Chú ý: Hãy đổi tên hàm main của file nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vày một project của C chỉ cho phép một hàm main trên toàn cục Project.


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#includeint main() // printf là một hàm của tủ sách stdio.h// Đây là một trong hàm để in ra màn hình hiển thị Console một mẫu chữ.// là ký tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông báo ứng dụng sẽ kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài chú ý: Có một trong những hàm trong tủ sách conio.h của C dường như không được cung ứng trong C++. Ví dụ như getch() - Vốn là 1 hàm tạm dừng chương trình chờ cho tới khi người tiêu dùng gõ một ký kết tự bất kỳ mới thường xuyên chạy tiếp. Vày vậy trong chỉ dẫn này tôi cố gắng không sử dụng các hàm như vậy trong các ví dụ.

Xem thêm: Đại Biểu Quốc Hội Lê Văn Lai


#includeint main() // Làm nào đó tại trên đây ....// Dừng công tác tại đây,// chờ tính đến khi người dùng gõ một ký kết tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy.// (Hàm này sẽ không được cung ứng đầy đủ)getch();// Làm gì đấy tiếp tại đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 khổng lồ 127 or 0 to 255%c
unsigned char1 byte0 to lớn 255%c
signed char1 byte-128 to lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 lớn 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 to lớn 65,535 or 0 lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 to lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 to 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu lại trữTập giá trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to 3.4E+386 địa chỉ sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 to 1.7E+30815 địa điểm sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 to 1.1E+493219 vị trí sau thiệt phân

// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include // Khai báo sử dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để lưu trữ kiểu tài liệu này.printf("Storage size for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá chỉ trị bé dại nhất của hình trạng float.// Hằng số này được khái niệm trong thư viện float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu float.// Hằng số này được có mang trong thư viện float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được định nghĩa trong tủ sách float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn rộng hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// để ý rằng đã chỉ có không ít nhất một khối lệnh được chạy.// chương trình kiểm tra đk từ bên trên xuống dưới.// Khi phát hiện một đk đúng khối lệnh tại đó sẽ được chạy,// và lịch trình không kiểm soát tiếp các điều kiện còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đó khi đk 1 đúng.// ngược lại nếu điều kiện 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm nào đó khi điều kiện 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại nếu điều kiện N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đó khi đk N đúng// (Các đk ở trên sai).// các trường thích hợp còn lại.else // Làm nào đấy ở đây.
// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi thực hiện printf ko in ra ngay lập tức thông tin của bạn.// sử dụng fflush(stdout) để in thông tin ra màn hình Console ngay lập tức.// Chú ý: stdout là 1 trong biến của luồng (stream) ghi ra screen Console// (Nó được tư tưởng trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf vẫn đợi bạn gõ vào trong 1 đoạn văn bạn dạng từ bàn phím// (Và nhấn Enter nhằm hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một trong những (Chỉ định vì tham số %d)// với gán vào trở thành age.scanf("%d", &age);// kiểm soát nếu age nhỏ tuổi hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// thực hiện switch để đánh giá một cực hiếm của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm gì đấy ở đây, nếu quý hiếm của thay đổi == value1break;case value2:// Làm nào đấy ở đây, nếu cực hiếm của biến chuyển == value2break;default:// làm điều gì đó tại đây// nếu quý hiếm của biến đổi không thuộc các giá trị liệt kê ngơi nghỉ trên.break;
#include int main() // Đề nghị người dùng chọn 1 lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a trò chơi ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một trở nên "option".int option;// Hàm scanf sẽ đợi các bạn gõ vào một trong những đoạn text trường đoản cú bàn phím// (Và dấn enter để hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một số (Chỉ định do tham số %d)// gửi thành số tự nhiên (integer) cùng gán vào biến option.scanf("%d", &option);// đánh giá giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to lớn play the trò chơi ");break;case 2:printf("You choose lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose to shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vụ việc bạn đặt ra câu lệnh break trong trường vừa lòng này có chân thành và ý nghĩa gì?.break trong trường vừa lòng này nói với công tác rằng thoát thoát khỏi switch. Vào trường hợp chúng ta không thực hiện break câu công tác sẽ thường xuyên thực hiện các khối lệnh vào 'case' ở bên dưới (hoặc cả default) tính đến khi nó phát hiện break, kể cả giá trị của biến hóa trong trường hợp đó khác với cái giá trị trong 'case'.
#include int main() // Khai báo biến hóa option cùng gán quý hiếm 3 cho nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// kiểm soát giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được sử dụng để chạy tái diễn một khối lệnh. Nó làm chương trình của chúng ta thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh những lần, đấy là một trong các nhiệm vụ cơ bản trong lập trình.
// variable_initialization: Khởi tạo một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá chỉ trị bắt đầu cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // những code cần xúc tiến khi đk còn đúng.