Khi diễn tả một người, kề bên ngoại hình của bạn đó, chúng ta còn phải diễn đạt tính bí quyết nữa đúng không nào nào? Trong giờ tiếng Việt gồm cả trăm nghìn từ vựng để chỉ tính cách của ai đó, tuy nhiên trong giờ đồng hồ Anh thì sao nhỉ? bạn biết được từng nào từ như vậy? Trong bài viết này, hãy cùng hmweb.com.vn mày mò 200+ tự vựng chỉ tính giải pháp tiếng Anh nhé!


*
Miêu tả tính cách tiếng Anh

1. Tính từ chỉ tính cách tích cực

Tính cách hoàn toàn có thể được phân chia thành hai đội chính: Tính cách lành mạnh và tích cực và tính giải pháp tiêu cực. Tính cách lành mạnh và tích cực là đông đảo tính bí quyết bạn cần có hoặc đề nghị trau dồi. Hãy cùng tìm hiểu xem bạn có bao nhiêu nét tính phương pháp tích cực dưới đây nhé!


*
Tính cách tích cực và lành mạnh trong giờ đồng hồ Anh
Từ vựngPhiên âmNghĩa
Ambitious/æmˈbɪʃəs/Có các tham vọng
Adaptable/ə’dæptəbl/Có thể mê say nghi, hoàn toàn có thể thích ứng
Adorable/ə’dɔ:rəbl/Đáng yêu, đáng quý mến
Affectionate/ə’fek∫nit/Thân mật, trìu mến
Aggressive/ə’gresiv/Tháo vát, xông xáo, năng nổ
Alluring/ə’lujəriη/Quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, có duyên, làm say mê, làm xiêu lòng
Active/ˈæk.tɪv/Tích cực
Alert/əˈlɝːt/Cảnh giác
Brave/breɪv/Anh dũng, dũng cảm, anh hùng
Beneficent/bi’nefisənt/Hay làm phúc, hay làm việc thiện, từ bỏ tâm, yêu đương người, nhân từ
Benign/bi’nain/Tốt, nhân từ, nhẹ hiền
Brilliant/ˈbrɪliənt/Tài ba, xuất chúng
Bright/braɪt/Sáng dạ, thông minh, cấp tốc trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời, rạng rỡ
Calm/kɑːm/Điềm tĩnh, điềm đạm
Capable/’keipəbl/Có năng lực, thạo, giỏi, có khả năng
Considerate/kənˈsɪd.ɚ.ət/Chu đáo, chu toàn
Careful/ˈkeəfl/Cẩn thận, thận trọng
Charming/ˈtʃɑːmɪŋ/Mê hoặc, quyến rũ
Courageous/kəˈreɪdʒəs/Gan dạ
Cautious/kɑː.ʃəs/Thận trọng
Cheerful/ˈtʃɪəfl/Vui vẻ
Confident/ˈkɒn.fɪ.dənt>/Tự tin
Composed/kəmˈpoʊzd>/Điềm đạm, điềm tĩnh, bình tĩnh
Competitive/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/Có tính cạnh tranh
Creative/kriˈeɪ.t̬ɪv/Sáng tạo
Clever/ˈklev.ɚ/Thông minh, cấp tốc trí
Dependable/dɪˈpen.də.bəl/Đáng tin cậy
Delicate/ˈdel.ə.kət/Khéo léo, tinh tế
Daring/ˈdeərɪŋ/Táo bạo
Diligent/ˈdɪl.ə.dʒənt/Chăm chỉ
Easy-going/ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/Dễ gần
Enthusiastic/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/Hăng hái, nhiệt tình
Extroverted/ˈɛkstrəˌvɜrtɪd/Hướng ngoại
Eager/ˈiːɡər/Nhiệt tình
Energetic/ˌenəˈdʒetɪk/Hoạt bát
Frank/fræŋk/Thành thật
Introverted/ˈɪn.trə.vɝː.t̬ɪd/Hướng nội
Exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/Thú vị
Faithful/ˈfeɪθ.fəl/Trung thủy
Friendly/ˈfrendli/Thân thiện, mến khách
Funny/ˈfʌn.i/Vui vẻ, vui tính
Modest/Modest/Khiêm tốn, khiêm nhường
Mature/məˈtʃʊər/Trưởng thành
Merciful/’mə:siful/Nhân từ, khoan dung
Nice/naɪs/Tốt, xuất sắc bụng
Naive/naɪˈiːv/Ngây thơ
Passionate/pæʃ.ən.ət/Sôi nổi
Generous/ˈdʒenərəs/Hào phóng, phóng khoáng
Gentle/ˈdʒen.t̬əl/Nhẹ nhàng, cao quý, nhẹ dàng
Hardworking/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/Chăm chỉ, chịu đựng khó
Honest/ˈɑː.nɪst/Trung thực
Hospitality/ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/Hiếu khách
Humble/ˈhʌm.bəl/Khiêm tốn
Helpful/ˈhelpfl/Hay giúp đỡ
Observant/əbˈzɝː.vənt/Tinh ý
Patient/ˈpeɪ.ʃənt/Kiên nhẫn
Imaginative/ɪˈmædʒ.ə.nə.t̬ɪv/Giàu trí tưởng tượng
Impartial/im’pɑ:∫əl/Công bằng, không thiên vị, vô tư
Industrious/in’dʌstriəs/Cần cù, siêng năng
Polite/pəˈlaɪt/Lịch sự
Positive/ˈpɑː.zə.t̬ɪv/Tích cực
Loyal/ˈlɔɪ.əl/Trung thành, chân thành, thành thật
Lovely/ˈlʌv.li/Dễ thương, xứng đáng yêu
Studious/ˈstjuːdiəs/Chăm học
Strong/strɒŋ/Mạnh mẽ
Smart/smɑːt/Thông minh
Skilful/ˈskɪlfl/Thành thục, khéo léo
Sincere/sɪnˈsɪr/Thành thật
Sociable/soʊ.ʃə.bəl/Hòa đồng với mọi người
Serious/sɪr.i.əs>/Nghiêm túc
Soft/sɑːft/Dịu dàng
Understanding/ˌʌn.dɚˈstæn.dɪŋ/Thấu hiểu
Intelligent/ɪnˈtel.ə.dʒənt/Thông minh
Talented/ˈtæl.ən.tɪd>/Có tài năng
Optimistic/ˌɑːp.təˈmɪs.tɪk/Lạc quan
Rational/ˈræʃ.ən.əl>/Có chừng mực, tất cả lý trí
Responsible/rɪˈspɒnsəbl/Có trách nhiệm
Resourceful/rɪˈsɔːsfl/Tháo vát, khôn khéo
Humorous/ˈhjuː.mɚ/Hài hước
Outgoing/ˈaʊt.ɡoʊ.ɪŋ/Cởi mở
Open-minded/ˌoʊ.pənˈmaɪn.dɪd/Cởi mở, nháng (tư tưởng)
Optimistic/,ɒpti’mistik/Lạc quan
Tactful/Tacful/Lịch thiệp
Talkative/ˈtɑː.kə.t̬ɪv>/Hoạt ngôn
Truthful/ˈtruːθ.fəl/Trung thực thật thà
Timid/ˈtɪm.ɪd/Rụt rè, bẽn lẽn
Thoughtful/ˈθɔːtfl/Trầm tư, chín chắn
Wise/waɪz/Thông thái, khôn ngoan, uyên bác
Witty/ˈwɪti/Dí dỏm
Tính từ bỏ chỉ tính cách tích cực

2. Tính tự chỉ tính giải pháp tiêu cực

Trái cùng với tính cách tích cực và lành mạnh là tính giải pháp tiêu cực, chúng ta nên tránh gần như tính phương pháp này nhé. Dưới đây là một số tính cách tiêu cực thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Tính từ chỉ tính cách trong tiếng anh


*
Tính từ chỉ tính biện pháp tiêu cực
Từ vựngPhiên âmNghĩa
Artful/’ɑ:tful/Xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo
Ashamed/ə’∫eimd/Xấu hổ, hổ thẹn, ngượng
Avaricious/,ævə’ri∫əs/Hám lợi, tham lam
Awful/’ɔ:ful/Rất khó chịu, giận dữ vô cùng
Bad-tempered/’bæd’tempəd/Hay cáu, xấu tính, dễ nổi nóng
Badly-behaved/’bædli bɪˈheɪvd/Thô lỗ
Blunt/blʌnt/Không ý tứ, lỗ mãng
Careless/’keəlis/Bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả
Caddish/’kædi∫Vô giáo dục, đểu cáng
Capricious/kə’pri∫əs/Thất thường, đồng bóng
Crazy/ˈkreɪ.zi/Điên, điên cuồng, dại dột xuẩn
Crotchety/’krɔt∫iti/Cộc cằn
Crude/kru:d/Thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ
Cunning/’kʌniη/Xảo quyệt, nhóc con vặt, láu cá, xảo trá
Cold-blooded/kou’hiərənt/Nhẫn tâm, tàn ác, bao gồm máu lạnh
Arrogant/’ærəgənt/Kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn
Bossy/ˈbɒsi/Hay không đúng bảo người khác
Conceited/kənˈsiːtɪd/Tự phụ, kiêu ngạo, kiêu căng tự đại
Haughty/’hɔ:ti/Kiêu căng, ngạo nghễ
Clumsy/’klʌmzi/Vụng về, lóng ngóng
Cynical/’sinikəl/Hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, giễu cợt cợt
Demanding/dɪˈmɑːndɪŋ/Hay đòi hỏi
Foolish/ˈfuːlɪʃ/Ngu ngốc,ngốc nghếch, ngờ nghệch
Grumpy/ˈɡrʌmpi/Cục cằn, gắt bẳn
Greedy/’gri:di/Tham lam
Jealous/ˈdʒeləs/Hay tị tị
Lazy/ˈleɪzi/Lười nhác
Mischievous/’mist∫ivəs/Tinh nghịch, tinh quái, ranh ma mãnh, láu lỉnh
Vain/vein/Kiêu ngạo, từ phụ
Cagey/’keidʒi/Kín đáo, cạnh tranh gần, không cởi mở
Rude/ruːd/Thô lỗ
Selfish/ˈselfɪʃ/Ích kỷ
Sly/slaɪ/Ranh mãnh, láu cá, xảo quyệt
Stubborn/ˈstʌbən/Ương bướng, ngần ngừ nghe lời
Sight-fisted/ˌtaɪtˈfɪstɪd/Keo kiệt, hà tiện
Thrifty/’θrifti/Tằn tiện, máu kiệm, dè xẻn
Tough/tʌf/Nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn
Tricky/’triki/Quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạn, cáo già
Uncouth/ʌnˈkuːθ/Quê kệch, thô lỗ
Strict/strɪkt/Nghiêm khắc, cứng rắn
Cold/kould/Lạnh lùng
Gruff/ɡrʌf/Cộc cằn
Insolent/ɪn.səl.ənt/Láo xược
Vulnerable/ˈvʌlnərəbl/Mong manh, dễ bị tổn thương
Tính trường đoản cú chỉ tính phương pháp tiêu cực

3. Tính từ diễn tả tính cách người việt Nam

Là một người con của Việt Nam, bạn có biết đồng bào ta gồm có đức tính đặc thù đáng quý nào không? Hãy thuộc hmweb.com.vn tò mò ngay nhé.

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Patriotic/ˌpeɪtriˈɒtɪk/Yêu nước
Benevolence/bəˈnev.əl.əns/Khoan dung, độ lượng, rộng lượng
Resourceful/rɪˈsɔːr.sfəl/Đảm đang, toá vát
Modest/ˈmɑː.dɪst/Khiêm tốn, giản dị
Family-oriented/ˈfæm.əl.i ɔːr.i.en.t̬ɪd/Hướng về gia đình
Resilience/rɪˈzɪl.jəns/Kiên cường, to gan lớn mật mẽ
Tính giải pháp người việt nam trong giờ Anh
*
Các mẫu mã câu mô tả tính cách bằng tiếng Anh

4. Một số cấu trúc diễn tả tính cách

Cấu trúc 1:

S + be (+ adv) + Adj

Cấu trúc này trực tiếp diễn đạt tính cách của một người. Trong đó:

S: chủ ngữ

Lưu ý: Khi mô tả tính cách tín đồ khác, chúng ta có thể kết hòa hợp sử dụng các trạng từ chỉ cường độ (Adv) như:

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Very/ˈver.i/Rất, vô cùng
So/soʊ/Rất, quá
Quite/kwaɪt/Hơi hơi, một chút
Really/ˈriː.ə.li/Thật sự
A bit/bɪt/Một chút, một xíu
Slightly/ˈslaɪt.li/Hơi hơi
A little/ˈlɪt̬.əl/Một chút, một xíu
Relatively/ˈrel.ə.t̬ɪv.li/Khá là, khá
Các trạng trường đoản cú chỉ nút độ sử dụng trong biểu đạt người

Ví dụ:

Tom is a bit jealous whenever his wife talks khổng lồ another man.

Tom gồm chút ghen tuông khi bà xã anh ta nói chuyện với người bầy ông khác.

She is very careful so her parents don’t need to worry her much.

Cô ấy là một trong người rất cẩn thận vì vậy phụ huynh cô ấy không phải lo ngại quá nhiều.

Cấu trúc 2:

S + be (+ a/ an) + Adj + N (person/ child/ people/ student…)

Cấu trúc này cũng sử dụng để miêu tả tính giải pháp một người, mặc dù khi dịch thanh lịch tiếng Việt lại mang nghĩa tương đối khác so với cấu tạo trên. Ráng thể, cấu trúc này tất cả nghĩa “Ai đó là một trong người như thế nào”. Trong đó, “N” là danh từ. .

Ví dụ:

Lili is a very hard-working person, she is always the last one khổng lồ leave the office.

Lili là một trong những người thao tác làm việc rất chuyên chỉ, cô ấy luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.

Peter is a studious student, he always gets high marks at school.

Peter là một học sinh chăm chỉ, anh ấy luôn đạt điểm trên cao ở trường.

Xem thêm: Món Quà Tặng Mẹ Ý Nghĩa Nhất Ai Cũng Nên Biết, Ngày Của Mẹ Nên Tặng Gì

Cấu trúc 3:

S + seem + Adj

Bạn dùng kết cấu này để phỏng đoán hoặc cảm thấy tính cách của người nào đó (chưa chắc hẳn chắn). Kết cấu mang nghĩa “Ai kia trông có vẻ thế nào”.

Ví dụ:

Your daughter seems stubborn.

Con gái anh có vẻ như cứng đầu.

Your dad seems stricter than I expected.

Cha cậu có vẻ nghiêm khắc hơn tôi nghĩ về đó.

Cấu trúc 4:

S + look + adj

S + look like + (adj) N

Cấu trúc này dùng khi bạn thấy ai đó bao gồm tính cách ra làm sao (thông qua 1 việc làm sao đó bạn đó làm). Kết cấu có nghĩa “Ai kia trông cụ nào”.

Ví dụ:

John looks so selfish when he doesn’t help anyone.

John quan sát thật ích kỷ khi cậu ta không giúp đỡ ngẫu nhiên ai.

He ate everything, he looked so greedy.

Cậu bé nhỏ ăn hết toàn bộ mọi thứ, trông cậu bé nhỏ thật tham ăn.