Tổng hợp kỹ năng cần nỗ lực vững, những dạng bài xích tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện tại trong đề thi HK2 chất hóa học 11 sắp tới


A. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Quan niệm về hợp chất hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơ

- Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat…).

Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức hóa học 11 học kì 2

- chất hóa học hữu cơ là nghành nghề hóa học nghiên cứu các hợp hóa học hữu cơ.

2. Phân nhiều loại hợp chất hữu cơ

- Thường chia thành hai loại

+ Hiđrocacbon

+ Dẫn xuất hiđrocacbon

3. Đặc điểm thông thường của hợp chất hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: link hóa học đa số trong hợp hóa học hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

- Tính hóa học vật lý:

+ ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi thấp.

+ phần nhiều không chảy trong nước, cơ mà tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

- Tính chất hóa học:

+ những hợp chất hữu cơ hay kém bền cùng với nhiệt cùng dễ cháy.

+ phản ứng hóa học của các hợp hóa học hữu cơ thường xảy ra chậm và theo rất nhiều hướng khác nhau, nên tạo thành hỗn hợp các sản phẩm.

4. Qua loa về so với nguyên tố

a. So với định tính

* Mục đích: xác định nguyên tố nào tất cả trong hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản dễ dàng rồi nhận ra chúng bằng những phản ứng đặc trưng.

b. Phân tích định lượng

* Mục đích: khẳng định thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

* Nguyên tắc: Cân thiết yếu xác trọng lượng hợp hóa học hữu cơ, tiếp nối chuyển nguyên tố C → CO2, H → H2O, N → N2, tiếp đến xác định chủ yếu xác khối lượng hoặc thể tích của các chất tạo thành, từ kia tính % khối lượng các nguyên tố.

* Biểu thức tính toán:

(mathrmm_mathrmCmathrm=fracmathrmm_mathrmCmathrmO_mathrm2mathrm.12mathrm44mathrm(g)); (mathrmm_mathrmHmathrm=fracmathrmm_mathrmH_mathrm2mathrmOmathrm.2mathrm18mathrm(g)); (mathrmm_mathrmNmathrm=fracmathrmV_mathrmN_mathrm2mathrm.28mathrm22,4mathrm(g))


- Tính được: 

*

%O = 100 - %C - %H - %N

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức dễ dàng nhất

a. Định nghĩa

- Công thức đơn giản dễ dàng nhất là công thức bộc lộ tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

b. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất

- tùy chỉnh công thức đơn giản nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là tùy chỉnh cấu hình tỉ lệ

*

2. Cách làm phân tử

a. Định nghĩa

- bí quyết phân tử là công thức biểu hiện số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

b. Cách tùy chỉnh công thức phân tử

- Có bố cách tùy chỉnh công thức phân tử

* phụ thuộc thành phần % trọng lượng các nguyên tố

- cho CTPT CxHyOz: ta gồm tỉ lệ

(frac mM m100 m = frac m12. mx\% m C m = frac m1. my\% m H m = frac m16. mz\% m O)


Từ đó ta có:

(mathrmx=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Cmathrm12mathrm.100); (mathrmy=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Hmathrm1mathrm.100); (mathrmz=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Omathrm16mathrm.100)

* nhờ vào công thức đơn giản nhất

* Tính thẳng theo trọng lượng sản phẩm cháy

B. HIDROCACBON

I. ANKAN

1. Quan niệm - Đồng đẵng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Ankan là hidrocacbon no mạch hở gồm CTTQ CnH2n+2 (n≥1). Hay còn gọi là parafin

- các chất CH4, C­2­H6, C3H8 …. CnH2n+2 vừa lòng thành dãy đồng đẳng của ankan.

b. Đồng phân

- trường đoản cú C4H10 trở đi có đồng phân cấu trúc (đồng phân mạch C).

- Thí dụ: C5H10 có ba đồng phân:

CH3-CH2-CH2-CH2CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)2-CH3

c. Danh pháp

- thay tên những ankan mạch không nhánh trường đoản cú C1 → C10


- Danh pháp thường.

- n - tên ankan tương xứng (n- ứng cùng với mạch C ko phân nhánh)

- iso - thương hiệu ankan tương xứng (iso- sinh hoạt C sản phẩm hai tất cả nhánh -CH3).

- neo - thương hiệu ankan tương xứng (neo- sinh hoạt C đồ vật hai có hai nhánh -CH3).

- Danh pháp quốc tế: Số chỉ địa chỉ nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch C bao gồm + an

Thí dụ: (oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

(2-metylbutan)

- Bậc của nguyên tử C vào hiđrocacbon no được tính bằng số link của nó với các nguyên tử C khác.

Thí dụ: (oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrmIVmathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)_mathrm2mathrm-oversetmathrmIIImathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrmIImathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)


2. đặc điểm vật lý

- tự CH4 → C4H10 là chất khí.

- từ C5H12 → C17H36 là chất lỏng.

- từ bỏ C18H38 trở đi là chất rắn.

3. đặc điểm hóa học

a. Phản nghịch ứng thế bởi vì halogen (đặc trưng mang đến hidrocacbon no)

- Clo hoàn toàn có thể thế lần lượt từng nguyên tử H vào phân tử metan

CH4 + Cl2 (xrightarrowmathrmaskt) CH3Cl + HCl

- các đồng đẵng của metan cũng thâm nhập phản ứng thế tựa như metan

*

- thừa nhận xét: Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dể bị vậy hơn nguyên tử H links với nguyên tử C bậc thấp hơn.

b. Làm phản ứng tách.

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2nmathrm+mathrmH_mathrm2)

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmn !!"!! ext mathrmH_mathrm2n !!"!! ext mathrm+mathrmC_mathrmmmathrmH_mathrm2m+2mathrm(n=n !!"!! ext +m))


- Thí dụ

CH3-CH3 (xrightarrowmathrm50mathrm0^mathrm0mathrmC, xt) CH2=CH2 + H2

*

c. Bội nghịch ứng oxi hóa.

CnH2n+2 + (fracmathrm3n+1mathrm2)O2 → nCO2 + nH2O 

4. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:

- CH3COONa + NaOH (xrightarrowmathrmCaO, mathrmt^mathrm0) CH4↑+ Na2CO3

- Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3

b. Vào công nghiệp:

Đi trường đoản cú khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và từ dầu mỏ.

II. ANKEN

1. Tư tưởng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm:

- Anken là hidrocacbon không no mạch hở bao gồm một nối song trong phân tử. Bao gồm CTTQ là CnH2n (n)

- các chất C2H4, C3H6, C4H8 . . . CnH2n (n≥2) vừa lòng thành dãy đồng đẵng của anken.

b. Đồng phân: bao gồm hai nhiều loại đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: (Đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí links đôi)

Thí dụ: C4H8 có tía đồng phân cấu tạo.


CH2=CH-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

- Đồng phân hình học tập (cis - trans): mang đến anken tất cả CTCT: abC=Ccd.

Điều khiếu nại để mở ra đồng phân hình học là: a ≠ b cùng c ≠ d.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: thương hiệu ankan nhưng ráng đuôi an = ilen.

+ Ví dụ: C2H4 (Etilen), C3H6 (propilen)

- Danh pháp quốc tế (tên ráng thế):

Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch C chính + số chỉ vị trí link đôi + en

+ Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) But-2-en

(oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) 2 - Metylprop-1-en


2. đặc điểm vật lý

Ở đk thường thì

- trường đoản cú C2H4 → C4H8 là hóa học khí.

- trường đoản cú C5H10 trở đi là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn.

3. Tính chất hóa học

a. Bội phản ứng cộng (đặc trưng)

* cùng H2: CnH2n+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CnH2n+2

 CH2=CH-CH3+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH3

* cùng Halogen: CnH2n + X2 → CnH2nX2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Phản ứng anken công dụng với Br2 dùng làm nhận biết anken (dd Br2 mất màu)

* cộng HX (X: Cl, Br, OH . . .)

Thí dụ:

CH2=CH2 + HOH (xrightarrowmathrmH^mathrm+) CH3-CH2OH

CH2=CH2 + HBr (xrightarrow) CH3-CH2Br

- những anken có cấu trúc phân tử không đối xứng khi cùng HX có thể cho hỗn hợp hai sản phẩm

*

- quy tắc Maccopnhicop: Trong phản bội ứng cùng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (phần sở hữu điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử C bậc thấp hơn (có những H hơn), còn nguyên hay đội nguyên tử X (phần với điện âm) cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn).


b. Bội phản ứng trùng hợp:

Điều kiện: Phân tử đề nghị có link đôi C=C.

*

c. Bội nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n + (fracmathrm3nmathrm2)O2(xrightarrowmathrmt^mathrm0)nCO2 + nH2O

- thoái hóa không trả toàn: Anken hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp B2 cùng dung dịch thuốc tím. Bội phản ứng này dùng làm nhận biết anken cùng hợp chất chứa liên kết (pi).

4. Điều chế

a. Phòng thí nghiệm:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+H2O

b. Điều chế từ ankan:

CnH2n+2(xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, p, xt)CnH2n + H2

III. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân nhiều loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Là hidrocacbon ko no mạch hở, vào phân tử chứa hai link C=C, bao gồm CTTQ CnH2n-2 (n)


- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại:

Có tía loại:

- Ankadien bao gồm hai liên kết đôi liên tiếp.

- Ankadien tất cả hai liên kết đôi giải pháp nhau vì một links đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien có hai liên kết đôi biện pháp nhau trường đoản cú hai links đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + thương hiệu anka mạch C chính + số chỉ vị trí link đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

2. đặc thù hóa học

a. Phản ứng cùng (H2, X2, HX)

* cùng H2:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH2-CH3

* cộng brom: 

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ Br2 (dd) (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CHBr-CH2Br (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)(xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2Br-CH=CH-CH2Br (spc)


Cộng đồng thời vào hai links đôi

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) (xrightarrow) CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

* cộng HX

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2=CH-CHBr-CH3 (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2+ HBr (xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CH2-CH2Br (spc)

b. Phản ứng trùng hợp:

VD: 

*

(cao su buna)

c. Bội nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn

2C4H6 + 11O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) 8CO2 + 6H2O

- Oxi hóa không hoàn toàn: tương tự như anken thì ankadien rất có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím. Bội phản ứng này dùng để nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được pha chế từ ankan tương ứng bằng làm phản ứng bóc H2.

CH3CH2CH2CH3(xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0)CH2=CH-CH=CH2+2H2


CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=C(CH3)-CH=CH2 +2H2

IV. ANKIN

1. Có mang - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Là hidrocacbon ko no mạch hở trong phân tử gồm một links , có CTTQ là CnH2n-2 (n2).

- những chất C2H2, C3H4, C4H6 . . .CnH2n-2 (n2) vừa lòng thành một hàng đồng đẵng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ bao gồm đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí liên kết ). Ankin không có đồng phân hình học.

- Thí dụ: C4H6 gồm hai đồng phân

CH≡C-CH2-CH3; CH3-C≡C-CH3.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Tên gốc ankyl + axetilen

+ VD: C2H2 (axetilen), CH≡C-CH3 (metylaxetilen)

- Danh pháp chũm thế:

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch C chủ yếu + số chỉ địa điểm nối 3 + in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,equiv oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH)


But-1-in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,equiv oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

But-2-in

2. Tính chất hóa học:

a. Phản bội ứng cộng (H2, X2, HX, làm phản ứng đime hóa với trime hóa).

Xem thêm: Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu Cũ, Bạn Sẽ Làm Gì?! More From Yeah1 Video

- Thí dụ

+ cộng H­2

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

CH2=CH2 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH3-CH3

Nếu cần sử dụng xúc tác Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ cùng một phân tử H2 tạo nên anken

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmPd/PbCmathrmO_mathrm3mathrm, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

+ cùng X2

CH≡CH + Br2­ (xrightarrow) CHBr=CHBr


CHBr=CHBr + Br2 (xrightarrow) CHBr2-CHBr2

+ cùng HX

CH≡CH + HCl (xrightarrowmathrmHgCmathrml_mathrm2) CH2 =CHCl

+ làm phản ứng đime hóa - trime hóa

2CH≡CH (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=CH-C≡CH

(vinyl axetilen)

3CH≡CH (xrightarrowmathrm60mathrm0^mathrm0mathrmC) C6H6

b. Phản nghịch ứng thế bằng ion kim loại:

- Điều kiện: phải có links 3 sống đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg↓+ NH4NO3

Phản ứng này dùng làm nhận biết Ank-1-in

c. Phản bội ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n-2+ O2 → nCO2 + (n-1)H2O 

- Oxi hóa không hoàn toàn: tựa như như anken và ankadien, ankin cũng có tác dụng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội phản ứng này dùng làm nhận biết ankin.


3. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:

CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2

b. Vào công nghiệp:

2CH4 (xrightarrowmathrm150mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H2 + 3H2

V. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẴNG:

1. Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp:

a. Đồng đẳng: dãy đồng đẵng của benzen bao gồm CTTQ là CnH2n-6.

b. Đồng phân: Đồng phân về địa điểm tương đối của những nhóm ankyl xung quanh vòng benzen (o, m, p).

- Ví dụ: C8H10

*

c. Danh pháp: hotline tên theo danh pháp hệ thống.

Số chỉ địa chỉ nhóm ankyl + tên ankyl + benzen.

- VD: C6H5CH3 (metylbenzen).

2. Tính chât hóa học:

a. Bội nghịch ứng thế:

* cầm nguyên tử H làm việc vòng benzen

- tác dụng với halogen

*

Cho ankyl benzen bội nghịch ứng với brom bao gồm bột sắt thì thu được lếu láo hợp sản phẩm thế brom đa phần vào địa điểm ortho và para.

*

- làm phản ứng giữa benzen với đồng đẳng với axit HNO3 xãy ra tựa như như làm phản ứng với halogen.


- Quy tắc nắm H nghỉ ngơi vòng benzen: các ankyl benzen dể thâm nhập phản ứng nạm nguyên tử H của vòng benzen hơn benzen với sự cầm ưu tiên tại vị trí ortho cùng para so với đội ankyl.

* núm nguyên tử H nghỉ ngơi mạch chính

- C6H5CH3 + Br2 (xrightarrowt^0) C6H5CH2Br + HBr

b. Phản ứng cộng:

- cộng H2 và cùng Cl2.

c. Bội nghịch ứng oxi hóa:

- thoái hóa không trả toàn: Toluen có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím còn benzen thì không. Làm phản ứng này dùng để làm nhận biết Toluen.

- phản nghịch ứng oxi hóa trả toàn:

CnH2n-6 + (fracmathrm3n-3mathrm2)O2 → nCO2 + (n-3)H2O

VI. STIREN:

1. Cấu tạo: CTPT: C8H8;

CTCT: 

*

2. đặc thù hóa học:

a. Làm phản ứng với dung dịch Br2. Phản nghịch ứng này dùng để nhận biết stiren.

b. Phản ứng với H2.

c. Thâm nhập phản ứng trùng hợp ở links đôi C=C.

VII. NAPTTALEN: CTPT: C10H8. 

1. CTCT: 

*

2. đặc điểm hóa học:


- tham gia phản ứng cố gắng và tham gia phản ứng cộng.

B. ANCOL- PHENOL

I. ANCOL

1. Định nghĩa - Phân loại

a. Định nghĩa

- Ancol là phần đa hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm OH link trực tiếp với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C links trực tiếp với đội OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH: ancol bậc III

b. Phân loại

- Ancol no, đối chọi chức, mạch hở (CnH2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol ko no, đơn chức mạch hở: CH2=CH-CH2OH 

- Ancol thơm 1-1 chức: C6H5CH2OH

- Ancol nhiều chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol),

CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp

a. Đồng phân: Chỉ bao gồm đồng phân cấu trúc (gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nhóm OH).

- thí dụ C4H10O có 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;


CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;

CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol + tên cội ankyl + ic

+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp cầm cố thế: Tên hidrocacbon tương ứng với mạch chủ yếu + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

+ Ví dụ:

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrmOH)

(3-metylbutan-1-ol)

3. Tính chất vật lý

- Tan các trong nước vày tạo được link H cùng với nước. Độ tung trong nước bớt dần lúc số nguyên tử C tăng lên.

4. Tính chất hóa học

a. Phản bội ứng cố gắng H của tập thể nhóm OH

* đặc thù chung của ancol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑


* tính chất đặc trưng của ancol đa chức bao gồm hai đội OH ngay tắp lự kề

- phối hợp được Cu(OH)2 ở điều kiện thường chế tạo thành dung dịch màu xanh da trời lam. Phản bội ứng này dùng làm nhận biết ancol nhiều chức gồm hai team OH ngay thức thì kề.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

b. Phản ứng cố gắng nhóm OH

* phản nghịch ứng với axit vô cơ

C2H5 - OH + H-Br → C2H5Br + H2O

* bội nghịch ứng với ancol

2C2H5OH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC)C2H5OC2H5 + H2O

- PTTQ: 2ROH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC) R-O-R + H2O

c. Phản bội ứng tách nước

C2H5OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H4 + H2O


- PTTQ:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+ H2O

d. Phản nghịch ứng oxi hóa:

- lão hóa không hoàn toàn:

+ Ancol bậc 1 lúc bị oxi hóa vày CuO/to cho ra sản phẩm là andehit

RCH2OH + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCHO + Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc nhì khi bị oxi hóa vày CuO/to cho ra sản phẩm là xeton.

R-CH(OH)-R’ + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-CO-R’ +Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc III nặng nề bị oxi hóa.

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n+1OH + O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) nCO2 + (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương thức tổng hợp:

- Điều chế tự anken tương ứng:

CnH2n + H2O (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, mathrmt^mathrm0) CnH2n+1OH


- Điều chế Glixerol đi từ anken tương xứng là CH2=CH-CH3.

b. Phương thức sinh hóa: Điều chế C2H5OH từ tinh bột.

(C6H10O5)n (xrightarrowmathrm+mathrmH_mathrm2mathrmO) C6H12O6

C6H12O6 (xrightarrowmathrmenzim) 2C2H5OH + 2CO2

II. PHENOL

1. Định nghĩa - Phân một số loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Phenol là số đông hợp chất hữu cơ vào phân tử có nhóm -OH link trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại:

- Phenol đối chọi chức: Phân tử có một nhóm -OH phenol.

- Phenol nhiều chức: Phân tử cất hai hay nhiều nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ địa chỉ nhóm cố kỉnh + phenol

2. đặc thù hóa học:

a. Làm phản ứng cầm cố nguyên tử H của nhóm OH

- chức năng với kim loại kiềm

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

- tác dụng với hỗn hợp bazơ


C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

b. Bội nghịch ứng rứa H của vòng benzen: tác dụng với hỗn hợp Brom (Phản ứng này dùng để làm nhận biết phenol).

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

3. Điều chế: Để điều chế phenol ta có sơ vật dụng sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

C. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

I. ANDEHIT

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa: Andehit là phần đa hợp chất hữu nhưng phân tử gồm nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...

b. Danh pháp:

- Tên sửa chữa của các andehit no đơn chức mạch hở như sau:

Tên hidrocacbon no khớp ứng với mạch bao gồm + al

Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmHO) (3-metylbutanal)


- Tên thường xuyên của một vài anđehit: Andehit + thương hiệu axit tương ứng

Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .

2. đặc thù hóa học

- Vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa biểu hiện tính khử

a. Tính oxi hóa: phản bội ứng cộng H2 (tạo thành ancol bậc I):

RCHO + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH2OH

b. Tính khử: công dụng với những chất oxi hóa

R-CHO +2AgNO3+H2O +3NH3 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-COONH4+2Ag↓+2NH4NO3

R-CHO + 2Cu(OH)2+NaOH (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCOONa +Cu2O↓ +3H2O

Các làm phản ứng trên dùng để nhận biết andehit.

3. Điều chế

- Để điều chế andehit ta đi từ bỏ ancol bằng phản ứng thoái hóa không hoàn toàn.

CH3CH2OH+ CuO(xrightarrowmathrmt^mathrm0)CH3CHO +Cu +H2O

- Đi từ hidrocacbon.

2CH2=CH2 +O2 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) 2CH3CHO


II. XETON

1. Định nghĩa

- Là đông đảo hợp hóa học hữu nhưng mà phân tử có nhóm

*
links trực tiếp với nhì nguyên tử C.

 -Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .

2. đặc điểm hóa học

- cộng H2­ tạo thành ancol bậc II.

R-CO-R’ + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH(OH)R’ 

CH3-CO-CH3 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3CH(OH)CH3

- Xeton không gia nhập phản ứng tráng gương.

3. Điều chế

- lão hóa không hoàn toàn ancol bậc II.

CH3CH(OH)CH3+ CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) CH3-CO-CH3+ Cu + H2O

III. AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là mọi phân tử hợp hóa học hữu mà lại phân tử bao gồm nhóm -COOH links trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp

- Tên thay thế của những axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở như sau:


Axit + tên hidrocacbon no tương xứng với mạch thiết yếu + oic

- Ví dụ: (oversetmathrm5mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmOOH) (Axit-4-metylpentanoic)

2. Tính chất vật lý

- Axit tan các trong nước bởi vì tạo được link hidro cùng với nước với độ tan giảm dần lúc số nguyên tử C tăng lên.

- ánh nắng mặt trời sôi cao hơn ancol khớp ứng do links hidro giữa những nguyên tử bền hơn liên kết H giữa các phân tử ancol.

3. đặc thù hóa học

a. Tính axit: Có không hề thiếu tính chất của một axit.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ +H2O

2CH3COOH + Zn →(CH3COO)2Zn +H2↑

b. Làm phản ứng thế nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH + R’OH (oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) RCOOR’ + H2O

CH3COOH + C2H5OH(oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) CH3COOC2H5 + H2O

4. Điều chế axit axetic

a. Lên men giấm

C2H5OH + O2 (xrightarrowmen giấm) CH3COOH + H2O

b. Thoái hóa andehit axetic

2CH3CHO + O2 (xrightarrowmathrmxt) 2CH3COOH

c. Trường đoản cú metanol

CH3OH + co (xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xt) CH3COOH Đây là phương thức hiện đại cung ứng axit axetic.